Tillverkningsindustri

Tillverkningsindustrin utgörs av flera olika inriktningar, och de mest etablerade är verkstadsindustrin, textilindustrin och processindustrin. Inom verkstadsindustrin förädlas råvaror så som exempelvis metall, trä och plast. Ett av syftena är att framställa färdiga produkter, och ett annat att är att tillverka halvfabrikat som exempelvis produktionsmaskiner. Verkstadsindustrin är en del av tillverkningsindustrin, men verkstadsindustrin i sig har ytterligare förgreningar.

 

Pappersindustrin är ett exempel på område inom processindustri. Vad som sammanfattar processindustrin är att den är automatiserad och innehåller flera olika tillverkningsmoment. Järnverk- och stålindustrin är ytterligare exempel på industrier som faller under processindustrin.

 

En annan riktning inom tillverkningsindustrin är textilindustrin som har fått allt mindre utrymme i Sverige då större delen av industrin förflyttats till länder som exempelvis Kina och Indien.
Gemensamt för tillverkande företag är att de i många fall gjort stora investeringar i lager- och produktionslokaler, och inte minst i verktyg och maskiner. Företagen strävar efter att optimera utnyttjandet av sina resurser och tillgångar för att vara så attraktiva som möjligt på marknaden.

 

En annan utmaning för tillverkningsföretagen är att utveckla en fungerande distribution av sina produkter till slutkunden. Och inte sällan sker det utanför företagens kontroll även om kraven på ledtider och produkternas tillstånd under transport ökar.