Livsmedelsindustri

Livsmedelsindustrins huvudsakliga uppgift är att förädla produkter som köps in från jordbruket. Förädlingsprocessen kan vara både enkel och komplicerad. Till exempel är sköljning, sortering och förpackning av potatis en tämligen enkel process. En mer avancerad process innefattar ledet från djuruppfödning, slaktning, styckning för vidare paketeras eller tillagas och bli charkvaror, exempelvis korv. En ytterligare avancerad förädlingsprocess krävs vid framställningen av vissa mejeriprodukter som exempelvis ost.

 

En omfattande förädling av råvaruprodukter kräver effektiva produktionsprocesser, vilket i sin tur leder till betydande kvalitetsvinster. Dessutom ställs i allt högre grad krav på miljöanpassad produktion då produktionsprocesserna även måste vara förenliga med sådana mål. Det sker en ständig teknikutveckling för att tillgodose livsmedelsbranschens alla utmaningar. För att kontrollera att kraven uppfylls så finns det i Sverige diverse kontrollmyndigheter som samverkar med livsmedelsföretagens egen personal. Livsmedelsföretagen kontrolleras i sin tur av livsmedelsverket.

 

Livsmedelsindustrin är en av Sveriges största industrigren. Ett livskraftigt jordbruk är beroende av livsmedelsindustrin då en expansion påverkar i alla led. Genom exempelvis ökad export av förädlade livsmedel så ökar också avsättningen av jordbruksråvaror. Tack vare Sveriges inträde i EU har svenska varor exporterats till andra länder i allt större utsträckning. Det innebär givetvis en ökad konkurrens men det har samtidigt skapat nya möjligheter på den svenska marknaden, vilket har medfört att livsmedelsindustrin har expanderat. Livsmedelsindustrin påverkas också av att konsumtionsmönster och människors matvanor förändras.